trợ lý google ơi

trợ lý google ơi

Ai cấm trợ lý ngôn ngữ “kể chuyện nội bộ”?【trợ lý google ơi】:Sau 3 tuần nghỉ phép, công việc đầu tiê